مراكز أبحاث استراتيجية أجنبية

      التعليقات على مراكز أبحاث استراتيجية أجنبية مغلقة

 

American Enterprise Institute for Public Policy Research

The Brookings Institution

Carnegie

Council on Foreign Relations

Center for Strategic and International Studies

The U.S. Energy Information Administration

Foreign Policy Research Institute

Hudson Institute

The international institute for strategic studies

The International Crisis Group

The Jewish Institute for National Security Affairs

The Middle East Media Research Institute

National Endowment for Democracy

The RAND Corporation

The Heritage Foundation Conservative policy research

The Washington Institute for Near East Policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                         Israel-institute-for-strategic-studies      

Israel institute for strategic studies

 

                                              International-institute-for-counter-terrorism

     International institute for counter terrorism

      Jerusalem-center-for-public-affairs

Jerusalem center for public affairs

 

                      The-Begin-SADAT-CENTER-FOR-STRATEGIC-STUDIES

                The Begin-SADAT CENTER

                 FOR STRATEGIC STUDIES

                                        Combating-terrorism-center

                                  Combating terrorism center